Pohyb

23.02.2010 22:20

Pohyb a klid. Těleso se pohybuje vzhledem k jinému tělesu, jestliže vzhledem k němu mění svou polohu, jinak je v klidu. Těleso může být v klidu vzhledem k druhému tělesu a pohybovat se vzhledem k třetímu tělesu. Když řekneme, že se něco pohybuje, a neuvedeme, vzhledem ke kterému tělestu, myslíme tím obvykle  vzhledem k Zemi. Je-li těleso malé proti vzdálenosti, kterou při pohybu urazí, můžeme si ho představovat jako bod (např. auto na silnici z dálky).

Trajektorie je čára, po které se tento bod pohybuje (např. silnice); může to být přímka (přimočarý pohyb), nebo křivá čára (křivočarý pohyb).

Dráha je vzdálenost, kterou tento bod urazí za určitý čas (délka trajektorie). Značka dráhy je s, jednotkou metr, kilometr.

Rychlost (též okamžitá rychlost) určuje, jakou dráhu těleso urazí za krátký čas. Okamžitou rychlost auta udává tachometr.

Značka rychlosti: v. Jednotky rychlosti:metr za sekundu; kilometr za hodinu; pro rychle pohyby i kilometr za sekundu.

Vztah mezi jednotkami: 1m/s = 3,6 km/h.

Okamžitá rychlost se může měnit. Jestliže se zvětšuje, je pohyb zrychlený. Jestliže se zmenšuje, je pohyb zpomalený. Jestliže se nemění, je pohyb rovnoměrný. U rovnoměrných pohybů je dráha přímo úměrná času, např. za dvakrát delší čas urazí těleso dvakrát delší dráhu. Není-li dráha úměrná času, je pohyb nerovnoměrný (rychlost se mění). Pro rovnoměrný pohyb platí tyto vztahy mezi rychlosti pohybu v, časem t a dráhou s, kterou těleso za tento čas urazí: s = vt, v = s/t, t = s/v

Průměrnou rychlost vp libovolného pohybu za čas t vypočítáme takto: vp = celková dráha uražená za čas t / t

i když se okamžitá rychlost během časového úseku t mění, průměrná rychlost za tento úsek je vyjádřena jedním číslem.

Tabulka a graf. Do tabulky zapisujeme vždy čas a dráhu, kterou za tento čas těleso urazilo. Podle tabulky pak sestrojíme graf.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode