Fyzika

24.02.2010 21:19

Newtonovy zákony pohybu

1. Zákon setrvačnosti: Těleso, na které nepůsobí žádné síly, setrvává v klidu nebo v rovnoměrném pohybu po přímce. (Jesliže všechny díly, které na těleso působí, jsou v rovnováze, je to stejné, jako by na něj nepůsobily žádné síly.) 2. Zákon síly: Síla, která působí na těleso, mění jeho rychlost....
24.02.2010 16:15

Třecí síla

Třecí síla (značka Ft) vzniká, když se jedno těleso phbuje po druhém. Její směr je vždy opačný ke směru pohybu. Velikost Ft je přibližně přímo pměrná tlakové síle Fn, která přitlačuje pohybující se těleso k povrchu druhého tělesa: Ft = f Fn. Veličina f (součinitel tření) závisí na kvalitě povrchu....
24.02.2010 16:06

Tlaková síla a tlak

Tlaková síla F působí kolmo na povrch tělesa. Může způsobit jeho deformaci (změnu tvaru). Deformace závidí nejen na velikosti F, ale i na obsahu plochy S, na kterou působí. Stejná síla rozložená na větší plochu způsobí menší deformaci. Tlak je poměr mezi tlakovou silou a obsahem ploch. Značka tlaku...
24.02.2010 15:43

Gravitační síla

Všechna tělesa se přitahují gravitační silou. Její velikost závisí na hmotnosti a vzdálenosti těles; je přímo úměrná hmotnosti přitahujícího tělesa i hmotnosti přitahovaného tělesa, klesá s rostoucí vzdáleností. Okolo každého tělesa je gravitační pole. Ale jen okolo velmi hmotných těles, např. naší...
24.02.2010 07:07

Síla

Účinky síly. Působením síly se těleso může dát z klidu do pohybu, nebo z pohybu do klidu. Může také změnit rychlost nebo směr svého pohybu. Síly mohou také těleso deformovat (změnit jeho tvar) nebo ho roztrhnout na části. Síla má velikost a směr, znázorňujeme ji šipkou: šipka ukazuje směr síly,...
23.02.2010 22:20

Pohyb

Pohyb a klid. Těleso se pohybuje vzhledem k jinému tělesu, jestliže vzhledem k němu mění svou polohu, jinak je v klidu. Těleso může být v klidu vzhledem k druhému tělesu a pohybovat se vzhledem k třetímu tělesu. Když řekneme, že se něco pohybuje, a neuvedeme, vzhledem ke kterému tělestu, myslíme...
22.02.2010 22:00

Stavba látek

Shrnutí: Molekula a krystaly se skládají z atomů, atom z elektronů a jádra, jádro z protonů a neutronů. Elementární čásice, z kterých se skládají látky, jsou protony, neutrony a elektrony. Proton: větší hmotnost, kladný náboj e (elementární náboj). Neutron: větší hmotnost (skoro stejná jako u...
22.02.2010 21:57

Látky a tělesa

Těleso je například věc, živočich, rostina, člověk apod. Těleso má určitou hmotnost a určitý objem. Tělesa jsou z látek (z materiálů). Homogenní (stejnorodé) těleso je z jediné látky, nehomogenní (nestejnorodé) z několika různých látek. Látky mohou být pevné (např. led), kapalné (např. voda) nebo...
22.02.2010 21:47

Měření a výpočet veličin

Nekteré veličiny měříme, další vypočítáma z jiných veličin. Některé můžeme změřit i vypočítat. Pomůcky k měření jsou měřidla. Veličiny, které měříme měřidly: např. délku pásmem, skládacím nebo vysunovacím metrem, pravítkem, posuvným měřidlem, mikrometrickým měřidlem; objem odměrným válcem; ...
22.02.2010 21:30

Veličiny a jednotky

Fyzikální veličiny jsou vlastnosti (např. těles, látek, prostředí, míst apod.), které vyjadřujeme pomocí čísel. Různé veličiny stejného druhu můžeme spolu porovnávat. Jednotky jsou dohodnuté fyzikální veličiny, s kterými porovnáváme jiné veličiny stejného druhu. Jednotky, které používáme dnes...

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode