Síla

24.02.2010 07:07

Účinky síly. Působením síly se těleso může dát z klidu do pohybu, nebo z pohybu do klidu. Může také změnit rychlost nebo směr svého pohybu. Síly mohou také těleso deformovat (změnit jeho tvar) nebo ho roztrhnout na části.

Síla má velikost a směr, znázorňujeme ji šipkou: šipka ukazuje směr síly, velikost šipky je úměrná velikosti síly. Sílu měříme siloměrem.

Jednotka síly: newton (N) (čti njutn). Značka síly je F.

Některé síly působí jen v jednom bodě tělesa, působišti. Jiné síly působí v mnoha bodech tělesa. Gravitační, elektrická a magnetická síla působí na dálku. Říkáme, že v okolí tělesa, které touto silou působí, je pole. Např. okolo magnetu je magnetické pole, okolo náboje je elektrické pole, okolo Země je gracitační pole.

Skládání sil. Když dvě síly (složky) působí na jedno tuhé těleso, je jejich účinek stejný, jako kdyby na něj působila síla jediná, výslednice. Výslednici dostaneme ze dvou složek takto: Stejný směr složek: Velikost výslednice = součet velikostí složek, směr výslednice = směr složek. Opačný směr složek: Velikost výslednice = rozdíl velikostí složek, směr výslednice = směr větší ze složek. Různé směry složek: výslednici dostaneme pomocí rovnoběžníků sil.

Dvě síly jsou v rovnováze, je-li jejich výslednice nulová. Obě síly musejí působit na totéž tuhé těleso. Jsou-li dvě síly v rovnováze, jejich účinky se vyruší.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode